Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek, IČO: 68334222 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

  • Osobní údaje Dětský domov zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
  • Správce zpracovává osobní údaje na základě zákona 109/2002 Sb. a zákona 262/2006 Sb. od zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání, klientů (vč. osob do 13 let) a jejich rodinných příslušníků či osob blízkých, dodavatelů, odběratelů, smluvních partnerů, zmocněnců, žadatelů a stěžovatelů za účelem plnění právní povinnosti po dobu nezbytnou dle spisového řádu.

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči dětskému domovu v oblasti ochrany osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti:
Moore Advisory CZ s.r.o., IČO: 09692142, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, datová schránka: q4hs4wu
Odpovědnou osobou za výše jmenovanou společnost je: Ing. Petr Štětka, e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz, telefon: 734 647 701

Všechny informace o činnosti dětí i fotografie dětí na webových stánkách jsou v souladu s platnou legislativou. Zpracování takových osobních údajů za účelem prezentace našeho dětského domova pokrývá zpravodajská licence.