OKAP II

Naše organizace je zapojena do projektu:

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP II)
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

INK4 Podpora pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání

PODPORA PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A PRO PREVENTIVNĚ VÝCHOVNOU PÉČI

Cílem aktivity je prostřednictvím vzdělávání a metodického vedení pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče podpořit nabízené služby a péči o děti v těchto zařízeních, které jsou prospěšné pro vývoj dítěte, rozvoj jeho potenciálu, zajištění jeho bezpečí, zvyšování šancí na jeho začlenění do společnosti a zvyšování šancí na jeho setrvání v rodině nebo jeho brzký návrat do rodiny.

Aktivity jsou realizovány ve třech oblastech:

  •     Vzdělávání
  •     Metodická setkání
  •     Supervize

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „projekt“). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

Realizován ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací www.kvic.cz

Realizace projektu: 7/2021 – 11/2023

Projekt OKAP II je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s 96 partnerskými organizacemi, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou, Dolní oblastí Vítkovice, Mensou České republiky a dalšími vzdělávacími institucemi. Konkrétním realizátorem je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Mezi hlavní podporované oblasti patří odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností.
Projekt se týká především těchto aktivit:
O2 Vzdělávání pedagogických pracovníků s akcentem na osobnostní a profesní rozvoj
O4 Metodická podpora pedagogů v oblasti odborného a dalšího vzdělávání
O12 Podpora pedagogického vedení škol a školských zařízení
K3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání
P2 Podpora pedagogických pracovníků v rozvoji polytechnického vzdělávání
PIK4 Podpora podnikavosti a kreativity, rozvoj funkční gramotnosti
I1 ICT kompetence pracovníků ve školství
INK4 Podpora pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání