Dospívající holky a kluci se připravují na samostatný život

Ve dnech 19.2., 20.2.,15.3. a 16.3.2014 se 8 vybraných dětí, tedy spíše dospívajících děvčat a chlapců našeho dětského domova zúčastnilo kurzu ABECEDA aneb „První kroky do života“ pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě.

Kurz probíhal v prvním termínu v Ostravě na půdě Ostravské univerzity a Renarkonu o.p.s., ubytování bylo zajištěno v pěkném hotelu.

Holky a kluci se postupně účastnili besedy o nástrahách trávení volného času v Renarkonu o.p.s. Blok byl zaměřen především na oblast internetu a sociálních sítí a jejich nebezpečí jako jsou závislost tzv. „netolismus“, nebezpečí kybernetické šikany a také jejich vhodných alternativ. Beseda nebyla jen přednáškou, ale interaktivní diskuzí doplněnou skutečnými příběhy.

Další blok byl zaměřený na oblast „osobnosti“. Úvodní povídání p. psychologa bylo výstižné a srozumitelné. Téma, které bylo v popředí bylo téma „kreativity“ a potenciálu, který dřímá v každém z nás. Děti si poté zkusily, i přes úvodní rozpaky, zda dovedou spolupracovat a zda dovedou uplatnit vlastní originální přístupy k řešení úkolu. A dokázaly, že tvůrčí potenciál rozhodně mají a není malý!

Druhý den se děti účastnily bloku nazvaného „finanční gramotnost“. Dozvěděly se základní informace o vhodném získávání finančních prostředků, o pracovním poměru, zkusily si najít pomocí internetu pracovní nabídky vč. finančního ohodnocení. Dozvěděly se, a také si na modelové situaci zkusily, jak efektivně hospodařit s výplatou a na co vše nezapomínat, aby se nedostaly do finančních problémů. Beseda byla zpestřena povídáním a diskuzí s odborníkem na problematiku dluhů z praxe a následným dokumentem o zdařeném a nezdařeném počátku samostatného života dvou mladých lidí.

V besedě s Městskou policií se děti dozvěděly o funkci policie a městské policie, o kriminalitě a zejména pouliční kriminalitě, o chování policistů a také chování k policistům s jejich právy a povinnostmi v běžných situacích a zkusily si také základy první pomoci. Nechyběly ani informace o bezpečnosti v dopravě, opět s nácvikem některých běžných situací.

Besedou se strážníky městské policie byla první část kurzu ukončena.

Druhá část kurzu probíhala v Beskydech.

Prvním blokem druhé části bylo téma etikety, tedy vhodného a slušného chování v různých situacích. Děti se postupně dozvídaly, jak se chovat v různých prostředích a situacích a to od zdravení až po loučení či odchod. Téma bylo připraveno velmi živě, děti si zkoušely řadu situací a jejich chování bylo hodnoceno a následně korigováno tak, jak etiketa vyžaduje či doporučuje. Atmosféra byla živá až veselá (nezvládnutí některých společenských situací může být poněkud úsměvné).

Další blok „sociální dovednosti“ nabídnul dětem vlastní zkušenost komunikace a řešení problematických situací ve skupině. Děti se musely více koncentrovat, učit se formulovat názory a čelit případnému nesouhlasu.

Obdobně tomu bylo v následujícím bloku „mezilidské vztahy“. Různé situace vztahů mezi lidmi byly nejen probírány, ale také přehrávány a děti měly možnost vlastního prožitku během dané situace. Pochopitelně ze strany lektorů bylo vše pod kontrolou s potřebným vedením.

Bloky „sociální dovednosti“ a „mezilidské vztahy“ poskytly dětem nejen informace či prostou zkušenost, ale i možnost hlubšího prožitku a sebepoznání, tedy v rámci časových možností.

Posledním blokem kurzu byl „pracovní pohovor“. Děti se učily a také zkoušely vše, co souvisí s vlastní sebeprezentací, s vedením pracovního pohovoru a dalšími souvisejícími znalostmi a dovednostmi (např. že je vhodné se pohovor připravit aspoň základní znalostí dostupných informací o dané firmě či společnosti apod.).

Celý kurz se dětem líbil. Po absolvování první části se těšily na část druhou. Do nácviku situací a diskuzí se zapojovaly všechny děti, často se vyptávaly.

Věřím, že absolvování kurzu aspoň trochu pomůže jednotlivým dětem při vstupu do samotného života, o kterém mají mnohé z nich ne zcela realistickou představu.

Publikováno: 28.3.2014 | Autor: strejda Viktor